Privacyverklarin

Privacyverklaring 

Bij het verkopen van mijn producten van De pauzewandeling verwerk ik je persoonsgegevens. Om je te informeren hoe ik met je persoonsgegevens omga hebben ik deze privacyverklaring opgesteld. 

De persoonsgegevens worden verwerkt alleen door mijzelf: Els Daniels 

 

Verkrijgen van persoonsgegevens 

Indien je mijn producten koopt, verstrek je mij persoonsgegevens om jou deze producten te kunnen bezorgen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens de aankoop, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. . 

 

Persoonsgegevens 

Ik kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken: 

·       NAW-gegevens 

·       Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers 

·       Verzend- en factuurgegevens

 

Doeleinden 

ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: 

·       Een goede en efficiënte dienstverlening; 

·       Het verrichten van administratieve handelingen, zoals verzending en facturering van producten;

·       Facturering, innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; 

·       Marketing; 

·       Nakoming van wettelijke verplichtingen; 

·       Het voeren van geschillen; 

 

Waarop is de verwerking gebaseerd 

Je persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou met betrekking tot de aankoop van het product/de producten. Ook kunnen je persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. 

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen: 

·       De verbetering van mijn diensten; 

·       De bescherming van mijn financiële belangen; 

·       Beveiliging en het beheer van mijn systemen; 

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 

 

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn IT-leveranciers of boekhouder. Deze derden mogen je persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Je persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.  Ik zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Je persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betrekkende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Hoe wij je gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang. Daarom heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen. Daarnaast kan ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website en app combineren om gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden. 

 

Rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kun je mij verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar: [email protected] en [email protected].

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht je er niet met mij samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen. 

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 februari 2024