Algemene voorwaarden De pauzewandeling
E-mail: [email protected]
Website: www.depauzewandeling.nl


Artikel 1 - Definities
De pauzewandeling: Onderhoud van jezelf , gevestigd te Eersel , KvK-nummer 71439196.
Klant: degene met wie De pauzewandeling een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: De pauzewandeling en Klant samen.
Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,
overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens De pauzewandeling.
De pauzewandeling en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
De pauzewandeling en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van
anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 - Prijzen
De pauzewandeling hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De pauzewandeling mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen
altijd wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De pauzewandeling niet kon voorzien ten
tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot
prijsverhogingen.
De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij
de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

Artikel 4 - Monsters en modellen
Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten
ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te
leveren producten met het monster of model overeenstemmen.
Artikel 5 - Betalingen en betalingstermijn
De Klant moet een factuur binnen 7 dagen na factuurdatum aan De pauzewandeling
betalen, tenzij anders is afgesproken of op de factuur een andere betaaltermijn staat. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat wanneer de Klant het bedrag
niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is,
zonder dat De pauzewandeling de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
De pauzewandeling mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling
eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 6 - Gevolgen te late betaling

Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag De pauzewandeling de wettelijke rente van 2% per
maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening
brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan De pauzewandeling.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag De pauzewandeling zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft
betaald. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van De pauzewandeling op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door De pauzewandeling, dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 7 - Recht van reclame

Wanneer de Klant in verzuim is, mag De pauzewandeling het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
De pauzewandeling maakt gebruik van zijn recht van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan De pauzewandeling, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
De Klant betaalt de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

Artikel 8 - Herroepingsrecht


Artikel 9 - Opschortingsrecht
Tenzij de Klant een consument is, doet hij hierbij afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Artikel 10 - Retentierecht
De pauzewandeling kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden,
totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van De pauzewandeling heeft betaald, tenzij de Klant voor die
kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt ook op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan De
pauzewandeling. De pauzewandeling is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn
retentierecht.

Artikel 11 - Verrekening
Tenzij de Klant een consument is, doet hij afstand van zijn recht om een schuld aan De pauzewandeling te verrekenen met een vordering op De pauzewandeling.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud

De pauzewandeling blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van De pauzewandeling met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege
het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd in lid 1 kan De pauzewandeling gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
Wanneer De pauzewandeling gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag De pauzewandeling van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

Artikel 13 - Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij De pauzewandeling, tenzij anders wordt afgesproken.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaalt, mag De pauzewandeling zijn verplichtingen
opschorten totdat de Klant betaalt.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan De pauzewandeling kan tegenwerpen.

Artikel 14 - Levertijd

De levertijden van De pauzewandeling zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen
rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van De pauzewandeling.
De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer De pauzewandeling later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer De pauzewandeling niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en De pauzewandeling iets anders hebben afgesproken.

Artikel 15 - Feitelijke levering
De Klant moet ervoor zorgen dat de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

Artikel 16 - Transportkosten

De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en De pauzewandeling schriftelijk iets anders hebben
afgesproken.

Artikel 17 - Verpakking en verzending

Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de Klant dit niet, dan kan hij De pauzewandeling niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan De pauzewandeling. Doet de Klant dit niet,
dan kan hij De pauzewandeling niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

Artikel 18 - Bewaring
Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een
eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor
rekening van de Klant.

Artikel 19 - Garantie
De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage
of constructie of ondeugdelijk materiaal.
De garantie geldt niet:
- in het geval van normale slijtage
- voor schade ontstaan door ongevallen
- voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
- voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant
- wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de
macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

Artikel 20 - Vrijwaring

De Klant vrijwaart De pauzewandeling tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door De pauzewandeling geleverde producten en/of diensten.

Artikel 21 - Klachten

De Klant moet een door De pauzewandeling geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant De pauzewandeling daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de
tekortkoming. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming De pauzewandeling hiervan op de hoogte stellen.
De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat De pauzewandeling hierop gepast kan reageren.
De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en De pauzewandeling. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat De pauzewandeling andere
werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 22 - Ingebrekestelling

De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan De pauzewandeling. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling De pauzewandeling ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

Artikel 23 - Aansprakelijkheid Klant

Wanneer De pauzewandeling een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst.

Artikel 24 - Aansprakelijkheid De pauzewandeling

De pauzewandeling is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Wanneer De pauzewandeling aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst. De pauzewandeling is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan
derden. Wanneer De pauzewandeling aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheids- verzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen
schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

Artikel 25 - Vervaltermijn
Elk recht van de Klant op schadevergoeding van De pauzewandeling vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit
de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 26 - Ontbinding
De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer De pauzewandeling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar
bijzondere aard of geringe betekenis. Is de nakoming van de verplichtingen door De pauzewandeling nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden
nadat De pauzewandeling in verzuim is. De pauzewandeling mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit
de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer De pauzewandeling kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

Artikel 27 - Overmacht
In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van De pauzewandeling door de Klant niet aan De pauzewandeling kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
- een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
- wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
- stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
- computer-virussen
- stakingen
- overheidsmaatregelen
- vervoersproblemen
- slechte weersomstandigheden
- werkonderbrekingen
Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor De pauzewandeling 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat De pauzewandeling kan nakomen.
Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als
De pauzewandeling de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. De pauzewandeling hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer De pauzewandeling hiervan voordeel heeft.

Artikel 28 - Wijziging overeenkomst
Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en De pauzewandeling de overeenkomst aanpassen.

Artikel 29 - Wijziging algemene voorwaarden
De pauzewandeling mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
Wijzigingen van ondergeschikt belang mag De pauzewandeling altijd doorvoeren.
Ingrijpende wijzigingen zal De pauzewandeling zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

Artikel 30 - Overgang van rechten

De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met De pauzewandeling aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van De pauzewandeling.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

Artikel 31 - Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de
buurt komt van wat De pauzewandeling bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 32 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en De pauzewandeling is Nederlands recht van toepassing.
De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van De pauzewandeling is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en De pauzewandeling, tenzij de wet iets anders bepaalt.

Opgesteld op 02 februari 2024